ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2018-2023

31/01/2023 09:56:46 AM         

Ngày 28/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số:2127/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi chụp đăng lại toàn bộ Quyết định của UBND tỉnh nêu trên.

 Quyết định số: 2127/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 28/11/2018

 

 

- Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi